advokátní kancelář Náchod

JUDr. Dita Vávrová

Občanské právo

- vlastnické právo - nabývání nemovitostí viz samostatná kapitola převody nemovitostí

- spoluvlastnictví (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů)

- bytové vlastnictví 

- sousedská práva

- věcná břemena - zřízení doživotního užívání, práva cesty apod.

- předkupní právo a právo zpětné koupě

 

- náhrady škody - obecná odpovědnost za škody a její náhrada, škody na zdraví, škoda způsobená trestným činem (včetně zastupování poškozeného v trestním řízení)

- sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy mandátní, smluva o smlouvě budoucí, apod.)

- nájemní smlouva k bytům i nebytovým prostorám