Občanské právo

Občanské právo

  • vlastnické právo - nabývání nemovitostí viz samostatná kapitola převody nemovitostí
  • spoluvlastnictví (zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů)
  • bytové vlastnictví
  • sousedská práva
  • věcná břemena - zřízení doživotního užívání, práva cesty apod.
  • předkupní právo a právo zpětné koupě

 

  • náhrady škody - obecná odpovědnost za škody a její náhrada, škody na zdraví, škoda způsobená trestným činem (včetně zastupování poškozeného v trestním řízení)
  • sepis, kontrola a revize občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, směnné, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy mandátní, smluva o smlouvě budoucí, apod.)
  • nájemní smlouva k bytům i nebytovým prostorám